Close

Regulamin serwisu

1. Niniejszy regulamin dotyczy serwisu internetowego www.jkconsult.pl.

2. Operatorem serwisu internetowego www.jkconsult.pl zwanego dalej „Operatorem” jest: JK Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.Huculska 4/42, 30-416 Kraków wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000401309, NIP 6793077703, REGON 122448714.

3. Użytkownikiem jest osoba korzystająca z serwisu internetowego www.jkconsult.pl.

4. Operator świadczy usługi księgowe i inne usługi w formie stacjonarnej pod adresem: ul.Huculska 4/42, 30-416 Kraków oraz za pośrednictwem serwisu internetowego www.jkconsult.pl.

5. Kontakt z Operatorem jest możliwy telefonicznie pod numerami telefonów: +48 506 105 897, +48 501 369 828 i oraz mailowo na adres e-mail: biuro@jkconsult.pl.

6. Operator świadczy usługi w szczególności w następującym zakresie: prowadzenie ksiąg rachunkowych (tworzenie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości, opracowanie instrukcji obiegu dokumentów, otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności, bieżący zapis dokumentów w księdze handlowej, prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia niskocennego, prowadzenie ewidencji VAT, rozliczanie transakcji SAD, WNT, WDT, przeprowadzanie uzgodnień sald należności i zobowiązań, obliczanie zaliczek na podatek dochodowy, zamknięcie roku obrotowego, sporządzenie sprawozdania finansowego, zeznania rocznego CIT-8 oraz pomoc w przygotowywaniu uchwał), prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (księgowanie dokumentów do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, prowadzenie ewidencji VAT, obliczanie zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu rocznych rozliczeń podatkowych, prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy), Prowadzenie ewidencji ryczałtowej (księgowanie dokumentów do ewidencji przychodów, prowadzenie ewidencji środków trwałych, prowadzenie ewidencji VAT, obliczanie zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu rocznych rozliczeń podatkowych, prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy), obsługa kadrowo-płacowa (przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników, a w tym umowa o pracę; PIT 2, informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia, świadectwo pracy, prowadzenie dokumentacji kadrowej – teczkek osobowych), rozliczenie umów zleceń i umów o dzieło, sporządzanie miesięcznych list płac pracowników, przygotowywanie i przekazywanie do ZUS zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób zatrudnionych, obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnionych, obliczanie miesięcznych składek oraz sporządzanie deklaracji ZUS i przesyłanie ich w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pomoc przy opracowywaniu regulaminów pracy, wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych itp.), doradztwo finansowe (sporządzanie biznes planów dla każdego rodzaju działalności, sporządzanie analiz finansowych, wypełnianie wniosków kredytowych, pomoc przy sporządzaniu wniosków o dotacje unijne, z Urzędu Pracy), inne usługi (rejestracja spółekprawa handlowego, zakładanie i likwidacja działalności, doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania na kolejne lata, wyprowadzanie zaległości księgowych, reprezentacja klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS, sporządzanie sprawozdań statystycznych i inne usługi).

7. Operator podaje informację o zakresie świadczonych usług w serwisie internetowym
www.jkconsult.pl.

8. Operator może w każdym momencie zmienić zakres świadczonych usług bez podania przyczyny.

9. Operator przedstawia w serwisie internetowym www.jkconsult.pl cennik świadczonych usług oraz informacje o promocjach.

10. Informacja o zakresie usług świadczonych przez Operatora, cennik usług świadczonych przez Operatora i informacja o promocjach nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 § 1 kc.

11. Operator może w każdym momencie zmienić cennik usług świadczonych przez Operatora lub informację o promocjach bez podania przyczyny.

12. W przypadku świadczenia przez Operatora usług za pośrednictwem serwisu internetowego www.jkconsult.pl, Operator będzie świadczył usługi zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.344) oraz innymi relewantnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

13. W przypadku świadczenia przez Operatora usług na rzecz konsumentów, Operator będzie świadczył usługi zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.287) i innymi relewantnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Jeżeli właściwość usługi świadczonej przez Operatora drogą elektroniczną będzie tego wymagała, Operator zobowiązuje się zapewnić nieodpłatnie Użytkownikowi korzystanie przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi oraz jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tej usługi, w szczególności przy
wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

15. W przypadku świadczenia przez Operatora usług drogą elektroniczną, Użytkownik powinien posiadać co najmniej adres e-mail, za pośrednictwem którego będzie on prowadził korespondencję z Operatorem, a w tym zawierał, zmieniał i rozwiązywał umowy z Operatorem. Jeżeli do zawarcia umów między Operatorem, a Użytkownikiem niezbędne jest złożenie kwalifikowanych podpisów elektronicznych, Użytkownik powinien dysponować systemem teleinformatycznym umożliwiającym składanie kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

16. Użytkownik nie jest uprawniony do dostarczania Operatorowi treści o charakterze bezprawnym.17.W przypadku świadczenia przez Operatora usług drogą elektroniczną, umowy między Operatorem, a Użytkownikiem będą zawierane, zmieniane i rozwiązywane za pośrednictwem adresu e-mail Operatora biuro@jkconsult.pl i adresu e-mail Użytkownika. Do zawarcia umowy niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych: imienia i nazwiska (nazwy) Użytkownika, formy prawnej Użytkownika, adresu siedziby Użytkownika, rodzaju rejestru, do którego jest wpisany Użytkownik, numeru Użytkownika w rejestrze. Umowa między Operatorem, a Użytkownikiem powinna obejmować co najmniej dane Operatora i Użytkownika, zakres usług świadczonych przez Operatora na rzecz Użytkownika, wynagrodzenie należne Operatorowi od Użytkownika za usługi świadczone przez Operatora na rzecz Użytkownika lub sposób ustalenia przedmiotowego wynagrodzenia, okres obowiązywania umowy. Operator może wprowadzić obowiązek potwierdzania złożenia oświadczeń woli o zawarciu umowy drogą elektroniczną przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, o czym Operator powinien poinformować Użytkownika przed zawarciem umowy drogą elektroniczną.

18. W przypadku świadczenia przez Operatora usług drogą elektroniczną Użytkownik może wnieść reklamację odnośnie usługi świadczonej przez Operatora drogą elektroniczną poprzez wysłanie reklamacji na adres e-mail Operatora: biuro@jkconsult.pl w terminie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. Operator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji Użytkownika i do udzielenia odpowiedzi na reklamację Użytkownika w terminie 30 dni od dnia wysłania przez Użytkownika reklamacji na adres e-mail Operatora: biuro@jkconsult.pl. Operator wyśle odpowiedź na reklamację na adres e-mail Użytkownika, z którego Użytkownik przysłał reklamację do Operatora.


19. W przypadku i przesyłania przez Operatora Użytkownikowi informacji handlowej, Operator zobowiązuje się wyraźnie wyodrębnić i oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości informację handlową oraz zawrzeć w informacji handlowej oznaczenie Operatora oraz jego adresów elektronicznych, to jest adresu serwisu internetowego biuro@jkconsult.pl i adresu e-mail biuro@jkconsult.pl, wyraźny opis form działalności promocyjnej, w szczególności obniżek cen, nieodpłatnych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych i innych korzyści związanych z promowaną usługą, a także jednoznaczne określenie warunków niezbędnych do skorzystania z tych korzyści oraz wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na określenie zakresu odpowiedzialności stron, w szczególności ostrzeżenia i zastrzeżenia.


20. Operator zobowiązuje się do nieprzesyłania do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej niezamówionej informacji handlowej, to jest informacji handlowej, na której otrzymanie oznaczony odbiorca będący osobą fizyczną nie wyraził zgody.


21. Operator zobowiązuje się świadczyć usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym regulaminem.


22. Na żądanie Użytkownika Operator przed zawarciem umowy między Operatorem, a Użytkownikiem udostępni Użytkownikowi niniejszy regulamin nieodpłatnie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie niniejszego regulaminu w systemie teleinformatycznym Użytkownika.


23. Operator może w każdym momencie zmienić niniejszy regulamin lub uchylić niniejszy regulamin bez podania przyczyny.

POBIERZ

1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych przekazywanych Administratorowi danych osobowych przez Użytkownika w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy między Administratorem danych osobowych, a Użytkownikiem.


2. Administratorem danych osobowych jest: JK Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.Huculska 4/42, 30-416 Kraków wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000401309, NIP 6793077703, REGON 122448714.


3. Użytkownikiem jest osoba fizyczna, która przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi danych osobowych w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy między Administratorem danych osobowych, a Użytkownikiem.


4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 roku, L 119), ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1781) i innymi relewantnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.


5. Podanie danych osobowych Administratorowi danych osobowych przez Użytkownika i wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy między Administratorem danych osobowych, a Użytkownikiem.


6. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy między Administratorem danych osobowych, a Użytkownikiem.


7. Administrator danych osobowych posiada uprawnienie do przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika.


8. Administrator danych osobowych jest również uprawniony do przetwarzania danych
osobowych w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych
osobowych.


9. Administrator danych osobowych może przetwarzać dane osobowe także wówczas, jeżeli jest to niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych osobowych.


10. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jednakże cofnięcie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody przez Użytkownika.11.Użytkownik jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych osobowych Użytkownika przetwarzanych przez Administratora danych osobowych.


12. Użytkownik posiada uprawnienie do żądania od Administratora danych osobowych sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych Użytkownika, jeżeli dane osobowe Użytkownika przetwarzane przez Administratora danych osobowych są nieprawidłowe lub niekompletne.


13. Użytownik ma prawo żądać usunięcia przetwarzanych danych osobowych Użytkownika, jeżeli dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane lub Użytkownik cofnął zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika i nie istnieje inna podstawa przetwarzania danych osobowych Użytkownika.


14. Użytkownik jest uprawniony do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi danych osobowych na sprawdzenie prawidłowości danych osobowych lub Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione interesy Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.


15. Użytkownik posiada uprawnienie do otrzymania od Administratora danych osobowych zestawienie danych osobowych Użytkownika, które przekazał on Administratorowi danych osobowych oraz do przekazania przedmiotowego zestawienia danych osobowych Użytkownika innemu administratorowi danych osobowych.


16. Użytkownik posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych osobowych, chyba że Administrator danych osobowych posiada ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, które są nadrzędne nad interesami i prawami Użytkownika.


17. Użytkownik jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora danych osobowych. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa.


18. Dane osobowe Użytkownika nie będą podlegać wyłącznie zautomatyzowanemu przetwarzaniu, a w tym profilowaniu, chyba że będzie to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między Administratorem danych osobowych, a Użytkownikiem albo Użytkownik w sposób wyraźny wyraził na to zgodę.


19. Administrator danych osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.


20. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownik może się kontaktować z Administratorem danych osobowych telefonicznie pod numerem telefonu +48 506 105 897 lub +48 501 369 828 albo mailowo na adres e-mail: biuro@jkconsult.pl.


21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 roku, L 119), przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1781) i inne relewantne przepisy prawa powszechnie obowiązujące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.


22. Administrator danych osobowych jest uprawniony do zmiany lub uchylenia niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie i bez podania przyczyny.

 

POBIERZ

Skontaktuj się
z nami