1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych przekazywanych Administratorowi danych osobowych przez Użytkownika w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy między Administratorem danych osobowych, a Użytkownikiem.
 2. Administratorem danych osobowych jest: JK Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.Huculska 4/42, 30-416 Kraków wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000401309, NIP 6793077703, REGON 122448714.
 3. Użytkownikiem jest osoba fizyczna, która przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi danych osobowych w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy między Administratorem danych osobowych, a Użytkownikiem.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 roku, L 119), ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1781) i innymi relewantnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Podanie danych osobowych Administratorowi danych osobowych przez Użytkownika i wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy między Administratorem danych osobowych, a Użytkownikiem.
 6. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy między Administratorem danych osobowych, a Użytkownikiem.
 7. Administrator danych osobowych posiada uprawnienie do przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika.
 8. Administrator danych osobowych jest również uprawniony do przetwarzania danych osobowych w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych.
 9. Administrator danych osobowych może przetwarzać dane osobowe także wówczas, jeżeli jest to niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych osobowych.
 10. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jednakże cofnięcie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody przez Użytkownika.11.Użytkownik jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych osobowych Użytkownika przetwarzanych przez Administratora danych osobowych.
 11. Użytkownik posiada uprawnienie do żądania od Administratora danych osobowych sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych Użytkownika, jeżeli dane osobowe Użytkownika przetwarzane przez Administratora danych osobowych są nieprawidłowe lub niekompletne.
 12. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia przetwarzanych danych osobowych Użytkownika, jeżeli dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane lub Użytkownik cofnął zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika i nie istnieje inna podstawa przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
 13. Użytkownik jest uprawniony do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi danych osobowych na sprawdzenie prawidłowości danych osobowych lub Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione interesy Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.
 14. Użytkownik posiada uprawnienie do otrzymania od Administratora danych osobowych zestawienie danych osobowych Użytkownika, które przekazał on Administratorowi danych osobowych oraz do przekazania przedmiotowego zestawienia danych osobowych Użytkownika innemu administratorowi danych osobowych.
 15. Użytkownik posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych osobowych, chyba że Administrator danych osobowych posiada ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, które są nadrzędne nad interesami i prawami Użytkownika.
 16. Użytkownik jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora danych osobowych. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 17. Dane osobowe Użytkownika nie będą podlegać wyłącznie zautomatyzowanemu przetwarzaniu, a w tym profilowaniu, chyba że będzie to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między Administratorem danych osobowych, a Użytkownikiem albo Użytkownik w sposób wyraźny wyraził na to zgodę.
 18. Administrator danych osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
 19. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownik może się kontaktować z Administratorem danych osobowych telefonicznie pod numerem telefonu +48 506 105 897 lub +48 501 369 828 albo mailowo na adres e-mail: biuro@jkconsult.pl.
 20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 roku, L 119), przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1781) i inne relewantne przepisy prawa powszechnie obowiązujące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.22. Administrator danych osobowych jest uprawniony do zmiany lub uchylenia niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie i bez podania przyczyny.

Pobierz Politykę Prywatności w wersji PDF