Oferujemy Państwu usługi w następującym zakresie:


Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • tworzenie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości,
 • opracownanie instrukcji obiegu dokumentów,
 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
 • bieżący zapis dokumentów w księdze handlowej,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia niskocennego,
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • rozliczanie transakcji SAD, WNT, WDT
 • przeprowadzanie uzgodnień sald należności i zobowiązań,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
 • zamknięcie roku obrotowego, sporządzenie sprawozdania finansowego, zeznania rocznego CIT-8 oraz pomoc w przygotowywaniu uchwał.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów:

 • księgowanie dokumentów do podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu rocznych rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy,

Prowadzenie ewidencji ryczałtowej:

 • księgowanie dokumentów do ewidencji przychodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu rocznych rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy,

Obsługa kadrowo-płacowa:

 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników (w tym umowa o pracę; PIT 2, informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia, świadectwo pracy),
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej - teczkek osobowych)
 • rozliczenie umów zleceń i umów o dzieło
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników,
 • przygotowywanie i przekazywanie do ZUS zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób zatrudnionych,
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnionych,
 • obliczanie miesięcznych składek oraz sporządzanie deklaracji ZUS i przesyłanie ich w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • pomoc przy opracowywaniu regulaminów pracy, wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, itp.

Doradztwo finansowe:

 • sporządzanie biznes planów dla każdego rodzaju działalności
 • sporządzanie analiz finansowych
 • wypełnianie wniosków kredytowych
 • pomoc przy sporządzaniu wniosków o dotacje unijne, z Urzędu Pracy

Inne usługi:

 • rejestracja spółek prawa handlowego,
 • zakładanie i likwidacja działalności,
 • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania na kolejne lata,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych,
 • reprezentacja klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych.

JK Consult sp. z o.o.


tel. 506 105 897
tel. 501 369 828

email: biuro@jkconsult.pl